CEZA DAVALARINDA UZLAŞMA KONUSU

Uzlaşma Ceza Muhakemesi Kanununda 253.madde de düzenlenmiştir.Ceza davalarında şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.

C.Savcısı,yapılan soruşturmanın durumuna göre kanunun uzlaşma yapılabilmesi olanağı verdiği hallerde,faili bu kanunun öngördüğü usullere göre davet ederek suçtan dolayı sorumluluğunu kabul edip etmediğini sorar.Fail suçu ve fiilinden doğmuş olan maddi ve manevi zararın tümünü veya bunun büyük bir kısmını ödemeyi veya zararları gidermeyi kabullendiğinde durum mağdura veya varsa Vekiline veya Kanuni temsilcisine bildirilir. Uzlaştırıcı,başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde uzlaşmayı sonuçlandırır.C.Savcısı,bir defaya mahsus olmak üzere bu süreyi 30 gün daha uzatabilir.Uzlaştırma süresince zamanaşımı durur.

Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür.Uzlaştırma sırasında ileri sürülen bilgi,belge ve açıklamalar taraflarca izin verilmedikçe daha sonra açıklanamaz. Uzlaştırmanın başarısız olması nedeniyle daha sonra dava açılması halinde uzlaştırma sırasında failin bazı olayları veya suçu ikrar etmiş olması davada aleyhine delil olarak kullanılamaz.

Burada önemli olan husus,zarar uzlaşmaya uygun olarak giderildiğinde ve uzlaştırma işlemi’nin giderleri fail tarafından ödendiğinde Kovuşturmaya yer olmadığına(Takipsizlik Kararı)karar verilir.

  1. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar;
  2. Şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Türk Ceza Kanununda yer alan;
  • Kasten yaralama(TCK madde 86,88)
  • Taksirle yaralama(TCK madde 89)
  • Konut dokunulmazlığının ihlali(TCK madde 116)
  • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması(TCK madde 234)
  • Ticari sır,bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması(TCK madde 239)

24.11.2016 tarihinde kabul edilen 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun’da Uzlaştırma kapsamına aşağıda yer alan suçlarda kapsam dahiline alınmıştır.

  • Tehdit(TCK 106.madde)
  • Hırsızlık(TCK 141.madde)
  • Dolandırıcılık(TCK 157.madde), mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel tüzel kişisi olması koşuluyla,suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca,üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar uzlaştırma kapsamındadır.