MARKA

MARKA:

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşulu ile kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlanmaktadır.

Markaların tescili zorunlu olmamakla birlikte tescil marka üzerindeki hakları ispatlayan ve marka ihlalini engelleyen en önemli araçtır. Tescilli marka, sahibine daha geniş bir koruma sağladığından faaliyette bulunulan bütün ülkelerde marka tescili önemle tavsiye edilmektedir. Bir markanın tescil ettirilmesi aynı ya da karıştırılabilecek derecede benzer bir marka ile ihtilaf oluşması halinde daha güçlü bir koruma sağlamaktadır.

MARKA TESCİL BAŞVURUSU SÜRECİ:

Marka tescil başvurusunda bulunabilecek kişiler;

 • TC sınırları içerisinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari uğraşı da bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
 • Paris sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler Türkiyede marka tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir

Marka başvurusunda aşağıda sayılan bilgiler eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.

 • Başvuru sahibi gerçek kişi ise,adı-soyadı,TC Kimlik numarası,
 • Tüzel kişi ise,ticaret unvanı,vergi kimlik numarası bilgilerini içerir kimlik bilgileri ile başvuru sahibinin adresi ve diğer iletişim bilgileri,
 • Başvuru Marka Vekili aracılığıyla yapılıyorsa Vekilin sicil numarası,kimlik,adres ve diğer iletişim bilgileri,
 • Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler,
 • Markanın baskı yoluyla çoğaltmaya ve yayıma elverişli örneği,
 • Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise,bunların Latin alfabesindeki karşılığı,
 • Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi,
 • Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza,
 • Ödemelere ilişkin bilgiler,
 • Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Eksiksiz yapılan veya eksiklikleri giderilen marka tescil başvurusuna ilişkin  yasal süreler içinde itiraz edilmemesi veya yapılan itirazların kesin olarak reddedilmesi ve gerekli ücretin ödenmesi halinde başvuru tescil edilerek sicile kaydedilmekte ve başvuru sahibine Marka tescil belgesi verilmektedir.Tescil edilen markalar iki ayda bir yayımlanan Resmi Marka Gazetesinde ilan edilmektedir.

MARKA KORUMA SÜRESİ VE TESCİLİNİN YENİLENMESİ: 

Marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.10’ar yıllık dönemlerle tescilin yenilenmesi halinde uzatılabilmektedir.Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süre içerisinde tescili yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılmaktadır.

Yenileme isteminin yapılması ve yenileme harç ve ücretinin ödenmesi,koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içinde gerçekleştirilmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda yenileme istemi 6 aylık süre uzatımı içinde ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla da yapılabilmektedir.

MARKA TESCİLİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR:

Marka tescilinden doğan haklar,münhasıran marka sahibine aittir.Marka tescili,sahibine markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkını vermektedir.

Marka sahibi,aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini görevli ve yetkili mahkemeden talep edebilmektedir.

 • Markanın tescil kapsamına giren aynı mal ve/veya hizmetlerle ilgili olarak,tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,
 • Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal ve/veya hizmetlerle benzer olmayan ancak Türkiyede ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın itibarına zarar verecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması.