5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

Göçmen Kaçakçılığı (5237 sayılı TCK 79.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ikinci kitap,ikinci bölümünde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti düzenlenmiştir.(madde 79/1.) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla yasal yollardan,

a)-Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,

b)-Türk vatandaşı veya yabancı’nın yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Suç,teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi,tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. Suçun, mağdurların;

Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,halinde verilecek ceza 1/2’den 2/3’ne kadar artılır. Bu suçlar örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Ayrıca bu suçun tüzel kişi’nin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

İnsan Ticareti(5237 sayılı TCK 80.maddesi)

Zorla çalıştırmak,hizmet ettirmek,fuhuş yaptırmak veya esarete tabi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit,baskı,cebir veya şiddet uygulamak,nüfuzu kötüye kullanmak,

kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan,ülke dışına çıkaran,tedarik eden,kaçıran,bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası verilir.Burada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde mağdurun rızası geçersizdir.18 yaşını doldurmamış olanların belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri,kaçırılmaları bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile yukarıda sayılan cezalar verilir.Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.