YAĞMA (GASP) : (5237 sayılı TCK 148.maddesi)

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148.maddesinde  malvarlığına karşı suçlar onuncu bölüm başlığı altında düzenlenmiştir.

Madde de,bir başkasını,kendisinin veya yakınının hayatına,vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak,bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi,altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148/2.maddesinde;cebir veya tehdit kullanılarak mağdur’un kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye,böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya,ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148/3.maddesinde mağdurun,herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de,yağma suçunda cebir sayılır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 149.maddesinde yağma’nın nitelikli hali düzenlenmiştir.

Yağma suçunun;

  • Silahla,
  • Kişi’nin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • (Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.)Yol kesmek suretiyle ya da konutta,işyerinde veya bunların eklentilerinde,
  • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütleri’nin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
  • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
  • Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Yağma suçu’nun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçu’nun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri’nin gerçekleşmesi durumunda,ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 150.maddesinde yağma suçlarında az cezayı gerektiren hali düzenlemiştir.Daha az cezayı gerektiren hâl,kişi’nin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde,ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148/2.maddesinde cebir veya tehdit kullanılarak ,yağma suçu’nun konusunu oluşturan malın değeri’nin azlığı nedeniyle,verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Ahmet Mutlu Hukuk Bürosu ® olarak,bu ve buna benzer Ceza ve Ağır Ceza Davalarında;Şüpheli/Sanık Müdafiliği ve mağdur-Müşteki Vekilliği soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına kadar Avukatlığı en iyi şekilde profesyonel ekibiyle Ankara ve Ülkemizin diğer İllerinde kaliteli,başarılı hizmet vermektedir.